1025580-67-9

((4-(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylthio)phenyl)diazenyl)methane-1,1-dicarbonitrile